Piazza Fontana, una storia di tutti
3 13 4 5
5 7 8
10 11 12 2